​Bạn có thể thấy phân tích của chúng tôi và kết quả 

​US30 Before

Ảnh chụp Màn hình 2022-09-05 lúc 8.13.51 SA.png

​US30 After

Ảnh chụp Màn hình 2022-09-05 lúc 8.14.01 SA.png

​XAUUSD Before

Ảnh chụp Màn hình 2022-06-11 lúc 7.07.29 CH.png

​XAUUSD After 

Ảnh chụp Màn hình 2022-06-11 lúc 7.07.39 CH.png

​XAUUSD Before

Ảnh chụp Màn hình 2022-09-05 lúc 8.09.09 SA.png

​XAUUSD After

Ảnh chụp Màn hình 2022-09-05 lúc 8.09.18 SA.png

​BTC Before

Ảnh chụp Màn hình 2022-06-11 lúc 7.05.42 CH.png

​BTC After 

Ảnh chụp Màn hình 2022-06-11 lúc 7.05.50 CH.png

​EURUSD Before

Ảnh chụp Màn hình 2022-06-11 lúc 7.01.12 CH.png

​EURUSD After 

Ảnh chụp Màn hình 2022-06-11 lúc 7.01.20 CH.png

​GPBJPY Before 

Ảnh chụp Màn hình 2022-06-05 lúc 8.10.06 SA.png

​GBPJPY After 

Ảnh chụp Màn hình 2022-06-05 lúc 8.10.16 SA.png

​GBPUSD Before

Ảnh chụp Màn hình 2022-06-05 lúc 8.06.44 SA.png

​GBPUSD After 

Ảnh chụp Màn hình 2022-06-05 lúc 8.06.53 SA.png

​BTC Before 

Ảnh chụp Màn hình 2022-06-02 lúc 1.40.02 CH.png

​BTC After

Ảnh chụp Màn hình 2022-06-02 lúc 1.39.12 CH.png

​USDJPY Before 

Ảnh chụp Màn hình 2022-06-02 lúc 1.43.29 CH.png

​USDJPY After 

Ảnh chụp Màn hình 2022-06-02 lúc 1.43.38 CH.png

​EURGBP Before 

Ảnh chụp Màn hình 2022-05-07 lúc 6.52.59 CH.png

​EURGBP After 

Ảnh chụp Màn hình 2022-05-07 lúc 6.53.17 CH.png

​XAUUSD Before 

Ảnh chụp Màn hình 2022-05-07 lúc 6.45.57 CH.png

​XAUUSD After 

Ảnh chụp Màn hình 2022-05-07 lúc 6.46.06 CH.png

​USOIL Before 

Ảnh chụp Màn hình 2022-05-07 lúc 6.43.40 CH.png

​USOIL After

Ảnh chụp Màn hình 2022-05-07 lúc 6.43.48 CH.png

​VN30 Before 

Ảnh chụp Màn hình 2022-04-23 lúc 8.44.08 SA.png

​VN30 After 

Ảnh chụp Màn hình 2022-04-23 lúc 8.44.22 SA.png

​USDCAD Before 

Ảnh chụp Màn hình 2022-05-07 lúc 6.39.17 CH.png

​USDCAD After 

Ảnh chụp Màn hình 2022-05-07 lúc 6.39.27 CH.png

​GOLD 1H Before

Ảnh chụp Màn hình 2022-03-24 lúc 1.52.32 CH.png

​GOLD 1H Before

Ảnh chụp Màn hình 2022-03-24 lúc 1.52.49 CH.png

​GOLD 1H Before

Ảnh chụp Màn hình 2022-03-24 lúc 10.25.48 CH.png

​GOLD 1H After

Ảnh chụp Màn hình 2022-03-24 lúc 10.25.59 CH.png

​VIC Before 

Ảnh chụp Màn hình 2022-04-02 lúc 7.40.20 CH.png

​VIC After 

Ảnh chụp Màn hình 2022-04-02 lúc 7.40.38 CH.png

​USOIL H4 Before 

Ảnh chụp Màn hình 2022-04-02 lúc 7.51.35 CH.png

​USOIL H4 After 

Ảnh chụp Màn hình 2022-04-02 lúc 7.51.45 CH.png

​GOLD H4 Before 

Ảnh chụp Màn hình 2022-03-20 lúc 7.56.50 CH.png

​GOLD H4 After 

Ảnh chụp Màn hình 2022-03-20 lúc 7.57.14 CH.png

​US30 H4 Before

Ảnh chụp Màn hình 2022-03-20 lúc 7.41.22 CH.png

​US30 H4 After

Ảnh chụp Màn hình 2022-03-20 lúc 7.41.35 CH.png

​US30 H4 Before 

Ảnh chụp Màn hình 2022-02-10 lúc 2.41.11 CH.png

​US30 H4 After 

Ảnh chụp Màn hình 2022-02-10 lúc 2.41.31 CH.png

​EURUSD H4 Before 

Ảnh chụp Màn hình 2022-01-30 lúc 10.23.03 SA.png

​EURUSD H4 After

Ảnh chụp Màn hình 2022-01-30 lúc 10.14.04 SA.png

​US30 H4 Before 

Ảnh chụp Màn hình 2022-02-06 lúc 3.06.23 CH.png

​US30 H4 After 

Ảnh chụp Màn hình 2022-02-06 lúc 3.06.36 CH.png

​XAUUSD H4 Before 

Ảnh chụp Màn hình 2022-01-30 lúc 10.17.11 SA.png

​XAUUSD H4 After 

Ảnh chụp Màn hình 2022-01-30 lúc 10.17.22 SA.png

​US30 H4 Before

Ảnh chụp Màn hình 2022-01-23 lúc 9.56.52 CH.png

​US30 H4 After 

Ảnh chụp Màn hình 2022-01-23 lúc 9.57.04 CH.png

​BTC H4 Before 

Ảnh chụp Màn hình 2022-01-23 lúc 9.53.05 CH.png

​BTC H4 After 

Ảnh chụp Màn hình 2022-01-23 lúc 9.53.27 CH.png

​US30 H4 Before

Ảnh chụp Màn hình 2022-01-18 lúc 9.34.58 CH.png

​US30 H4 After

Ảnh chụp Màn hình 2022-01-18 lúc 9.35.17 CH.png

BCO Before 

BCO After  

Ảnh chụp Màn hình 2022-01-07 lúc 2.01.31 CH.png

​XAUUSD H4 Before

Ảnh chụp Màn hình 2022-01-11 lúc 9.53.24 SA.png

​XAUUSD H4 After

Ảnh chụp Màn hình 2022-01-11 lúc 9.53.36 SA.png

​US30 H4 Before

Ảnh chụp Màn hình 2022-01-11 lúc 9.54.21 SA.png

​US30 H4 After

Ảnh chụp Màn hình 2022-01-11 lúc 9.54.45 SA.png

​DXY H4 Before 

Ảnh chụp Màn hình 2022-01-05 lúc 10.46.17 SA.png

​DXY H4 After

Ảnh chụp Màn hình 2022-01-05 lúc 10.46.29 SA.png

​US30 H4 Before 

Ảnh chụp Màn hình 2022-01-06 lúc 1.16.22 CH.png

​US30 H4 After

Ảnh chụp Màn hình 2022-01-06 lúc 1.16.39 CH.png

​DXY H4 Before 

Ảnh chụp Màn hình 2022-01-01 lúc 8.36.01 SA.png

DXY H4 After

Ảnh chụp Màn hình 2022-01-01 lúc 8.31.04 SA.png

XAUUSD H4 Before

Ảnh chụp Màn hình 2022-01-05 lúc 10.33.07 SA.png

XAUUSD H4 After   

Ảnh chụp Màn hình 2022-01-05 lúc 10.34.59 SA.png

​XAUUSD H4 Before 

Ảnh chụp Màn hình 2022-01-05 lúc 10.39.03 SA.png

​XAUUSD H4 After 

Ảnh chụp Màn hình 2022-01-05 lúc 10.39.14 SA.png

​XAUSUD H4 Before

Ảnh chụp Màn hình 2021-12-31 lúc 2.06.01 CH.png

​XAUSUD H4 After 

Ảnh chụp Màn hình 2021-12-31 lúc 2.08.06 CH.png

BTC D Before 

photo_2021-12-29 19.56.52.jpeg

BTC D After  

BTCUSD_2021-12-29_19-57-27.png

​US30 BEFORE

Ảnh chụp Màn hình 2021-12-29 lúc 2.46.55 CH.png

​US30 AFTER 

Ảnh chụp Màn hình 2021-12-29 lúc 2.47.15 CH.png

BCO Before 

BCO After  

​MỘT SỐ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KHÁC  

VN30 Before and After 

BCO Before and After 

US30 Before and After 

VN30 Before 

Ảnh chụp Màn hình 2021-12-28 lúc 2.21.03 CH.png

VN30 After  

Ảnh chụp Màn hình 2021-12-28 lúc 2.21.14 CH.png

BCO Before 

telegram-cloud-photo-size-5-6132106498956963596-y.jpg

BCO After  

telegram-cloud-photo-size-5-6132106498956963597-y.jpg