Search

EURUSD


EURUSD có thể đang duy chuyển trong mô hình sideway tam giác. Chờ phá mô hình và sell.

0 views0 comments

Recent Posts

See All