Search

GBPJPY


GBPJPY đang sideway trong mô hình tam giác. Chờ phá mô hình và follow theo sóng tiếp theo.

0 views0 comments

Recent Posts

See All