Search

USDCHF 4H


USDCHF đang có sự điều chỉnh về vùng 0,973.Sau đó có thể USDCHF sẽ tiếp tục giảm.

1 view0 comments

Recent Posts

See All